ПрАТ "Гідросила ЛЄДА"

Код за ЄДРПОУ: 32616007
Телефон: 0522 35-83-50
e-mail: corp_viddil@meta.ua
Юридична адреса: 25028, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пацаєва,19
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  7677.000  7677.000   0.000  0.000  7677.000   7677.000
  - будівлі та споруди  5.000  5.000  0.000  0.000  5.000   5.000
  - машини та обладнання  6418.000  6418.000  0.000  0.000  6418.000  6418.000
  - транспортні засоби  125.000  125.000  0.000  0.000  125.000  125.000
  - інші  1129.000  1129.000  0.000  0.000  1129.000  1129.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  7677.000  7677.000  0.000  0.000  7677.000  7677.000
Опис:  Термiни користування основними засобами: машинами i обладнаннями - 3-5 рокiв, транспортними засобами - 3-5 рокiв. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 11870 тис.грн., ступiнь їх зносу - 35,324%, сума нарахованого зносу - 4193 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi їх надходженням протягом року (надiйшло основних засобiв за рiк на суму 511 тис.грн., нарахуванням амортизацiї за рiк 1027 тис.грн. Обмежень на використання майна Емiтента немає.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
3705.000 3298.000
5050.000 5050.000
5050.000 5050.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(3705.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(5050.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу до вартостi чистих активiв та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.