ПрАТ "Гідросила ЛЄДА"

Код за ЄДРПОУ: 32616007
Телефон: 0522 35-83-50
e-mail: corp_viddil@meta.ua
Юридична адреса: 25028, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пацаєва,19
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
    0.000  0.000   
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
    0.000  0.000000000000   
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
    0.000  X  
Податкові зобов'язання X 122.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 2500.000  X X
Інші зобов'язання X 9000.000  X X
Усього зобов'язань X 11622.000  X X


Опис: Станом на 31.12.2011 р. Товариство має довгостроковi зобов'язання, якi складаються з поворотної фiнансової допомоги в сумi 2500 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками станом на 31.12.2011р. становлять 9122 тис. грн., в т.ч.: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 2770 тис .грн.; - з одержаних авансiв 5691 тис.грн.; - з бюджетом 122 тис. грн.; - з позабюджетних платежiв 8 тис.грн.; - зi страхування 155 тис. грн.; - з оплати працi 325 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання 51 тис. грн. Вiдображення кредиторської заборгованостi у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдає даним облiкових регiстрiв бухгалтерського облiку.