ПрАТ "Гідросила ЛЄДА"

Код за ЄДРПОУ: 32616007
Телефон: 0522 35-83-50
e-mail: corp_viddil@meta.ua
Юридична адреса: 25028, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пацаєва,19
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Генеральний директор       Бєляєв Микола Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента
    Організаційно-правова форма емітента
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32616007
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Кіровоградська область
     Район .
     Поштовий індекс 25031
     Населений пункт м.Кiровоград
     Вулиця, будинок вул. Пацаєва,19
     Міжміський код, телефон та факс 0522-36-04-50, 36-04-50
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
    Річна інформація опублікована у  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)