ПрАТ "Гідросила ЛЄДА"

Код за ЄДРПОУ: 32616007
Телефон: 0522 35-83-50
e-mail: corp_viddil@meta.ua
Юридична адреса: 25028, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пацаєва,19
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
16.04.2012
100.0000000
В звiтному роцi буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 1. Обрання робочих органiв та затвердження порядку проведення зборiв. 2. Звiт Генерального директора "Про результати фiнансово - господарської дiяльностi ЗАТ "Гiдросила ЛЄДА" за 2011рiк." 3. Звiт наглядової ради товариства про дiяльнiсть за 2011рiк. 4. Звiт Ревiзора товариства про дiяльнiсть за 2011рiк. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства, порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2011 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2012 рiк. 6. Про змiну найменування акцiонерного товариства та затвердження Нової редакцiї статуту в зв'язку з приведенням статуту у вiдповiднiсть з нормами Закону України " Про акцiонернi товариства" та змiною найменування товариства. 7. Про внесення змiн та доповнень до "Положення про наглядову раду", "Положення про Ревiзора товариства" в зв'язку з приведенням їх у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiною найменування товариства. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1.Звiт про результати фiнансово - господарської дiяльностi ЗАТ "Гiдросила ЛЄДА" за 2011рiк затвердити. 2.Звiт наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2011рiк затвердити. 3.Звiт Ревiзора товариства про дiяльнiсть за 2011рiк затвердити. 4.Рiчний фiнансовий звiт, баланс, порядок розподiлу прибутку за 2011 рiк затвердити. 5.Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. 6.Не розподiлену частину прибутку направити на поповнення обiгових коштiв та оновлення основних фондiв. Затвердити плановi показники прибутку на 2012рiк. 7.Змiнити назву закрите акцiонерне товариство "Гiдросила ЛЄДА" на приватне акцiонерне товариство "Гiдросила ЛЄДА"; 8.Внести змiни до ЄДР, а саме: вiдомостi про акцiонерiв (засновникiв) зазначити вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв, що складається в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України; 9.Затвердити нову редакцiю статуту товариства в зв'язку з приведенням статуту у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiною найменування товариства; 10.Уповноважити генерального директора Бєляєва Миколу Олексiйовича пiдписати нову редакцiю Статуту товариства. 11.Внести змiни та доповнення до "Положення про наглядову раду", "Положення про Ревiзора товариства" та затвердити їх у новiй редакцiї, в зв'язку з приведенням їх у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiною найменування товариства. Позачерговi збори в звiтному роцi не склаикались i не проводились.  
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.