ПрАТ "Гідросила ЛЄДА"

Код за ЄДРПОУ: 32616007
Телефон: 0522 35-83-50
e-mail: corp_viddil@meta.ua
Юридична адреса: 25028, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пацаєва,19
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Бєляєв Микола Олексiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

08.05.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила ЛЄДА"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 32616007
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, Кіровоградська область, ., м.Кiровоград, 25031, вул. Пацаєва,19
5. Міжміський код, телефон та факс 0522-36-04-50, 36-04-50
6. Електронна поштова адреса leda@hydrosila-leda.prat.in.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР, 82

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2014

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

hydrosila-leda.prat.in.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2014

(дата)