ПрАТ "Гідросила ЛЄДА"

Код за ЄДРПОУ: 32616007
Телефон: 0522 35-83-50
e-mail: corp_viddil@meta.ua
Юридична адреса: 25028, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пацаєва,19
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.04.2013
Кворум зборів** 100
Опис В звiтному роцi буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв. 2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк. 3. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2012рiк. 4. Звiт Ревiзора, висновок Ревiзора по рiчному звiту та балансу за 2012рiк. 5. Затвердження звiту Генерального директора , наглядової ради, Ревiзора. 6. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2012рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2013рiк. 7. Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв, що були вчиненi акцiонерним товариством протягом 2012 фiнансового року. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1. Звiт Генерального директора "Про результати фiнансово - господарської дiяльностi ПрАТ "Гiдросила ЛЄДА" за 2012рiк затвердити. 2. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2012рiк затвердити. 3. Звiт Ревiзора, висновок Ревiзора по рiчному звiту та балансу за 2012рiк затвердити. 4. Рiчний фiнансовий звiт ПрАТ "Гiдросила ЛЄДА" за 2012 рiк затвердити. 5. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. 6. Не розподiлену частину прибутку направити на поповнення обiгових коштiв та придбання основних фондiв. 7. Затвердити плановi показники прибутку на 2013 рiк. 8. Схвалити значнi правочини укладенi акцiонерним товариством на протязi 2012року, якщо ринкова вартiсть майна, що є предметом такого правочину становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк, А саме: - договору купiвлi сировини № 01/08 вiд 01.08.2012р. iз "HENGSHUI YELI RUBBER HOSE CO. LTD" (Китай) на суму 800 000, 00 дол. США; - договору купiвлi сировини № 1 вiд 27.04.2012р. iз "SEMPERFELEX OPTIMIT S. R." (Чеська Республiка) на суму 900 000, 00 Євро; - договору купiвлi сировини № 25/12/2012 вiд 25.12.2012р. iз "ZHEJIANG SHIHUI HYDRAULIK MACHINERY CO. "LTD" (Китай" на суму 200 000, 00 дол. США, Позачерговi збори в звiтному роцi не склаикались i не проводились.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.