ПрАТ "Гідросила ЛЄДА"

Код за ЄДРПОУ: 32616007
Телефон: 0522 35-83-50
e-mail: corp_viddil@meta.ua
Юридична адреса: 25028, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пацаєва,19
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/н00д/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 59 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 2800 X X
Інші зобов'язання X 15593 X X
Усього зобов'язань X 18452 X X
Опис Станом на 31.12.2014 року загальнi зобов`язання Товариства дорiвнюють 18 452 тис.грн. Довгостроковi зобов'язання та забезпечення станом на 31.12.2014 року складають 2 800 тис.грн. i являють собою iншi довгостроковi зобов'язання (поворотна фiнансова допомога). Поточнi зобов'язання i забезпечення Товариства станом на 31.12.2014 року дорiвнюють 15 652 тис.грн. i складаються з: поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги у сумi 4 123 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з одержаних авансiв у сумi 10 978 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом у сумi 59 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками зi страхування у сумi 159 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з оплати працi у сумi 333 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть, по якiй минув строк позовної давностi, в балансi Товариства вiдсутня.