ПрАТ "Гідросила ЛЄДА"

Код за ЄДРПОУ: 32616007
Телефон: 0522 35-83-50
e-mail: corp_viddil@meta.ua
Юридична адреса: 25028, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пацаєва,19
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила ЛЄДА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) д/н
3. Дата проведення державної реєстрації 07.10.2003
4. Територія (область)* Кіровоградська область
5. Статутний капітал (грн) 5050000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 128
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.12 - ВИРОБНИЦТВО ГІДРАВЛІЧНОГО ТА ПНЕВМАТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ

25.61 - ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛІВ ТА НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ НА МЕТАЛИ

25.62 - МЕХАНІЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Кiровоградська фiлiя ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку 323583
3) Поточний рахунок 26002052902946
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Немає
5) МФО банку Немає
6) Поточний рахунок Немає