ПрАТ "Гідросила ЛЄДА"

Код за ЄДРПОУ: 32616007
Телефон: 0522 35-83-50
e-mail: corp_viddil@meta.ua
Юридична адреса: 25028, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пацаєва,19
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бєляєв Микола Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 657518, 25.08.1999, Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
4) рік народження** 1949
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Гiдросила ЛЄДА", генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.09.2011, безстроково
9) опис До повноважень генерального директора вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками генерального директора є органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Генеральний директор представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах з iншими юридичними та/або фiзичними особами, державними та iншими органами, органiзацiями, установами. Iншi повноваження та обов'язки генерального директора передбаченi статутом товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв генеральний директор в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Змiни генерального директора в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини генеральний директор не має. Загальний стаж роботи складає 47 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний диреткор ЗАТ "Гідросила ЛЄДА". Генеральний директор не обiймає посади на iнших пiдприємствах.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гавриш Вiкторiя Валентинiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕВ, 142321, 13.09.2006, Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
4) рік народження** 1979
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** торговий представник ППФ "Анатоль"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2013, безстроково
9) опис До повноважень головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримання єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головний бухгалтер в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Змiни головного бухгалтера в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний бухгалтер не має. Загальний стаж роботи складає 17 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: торговий представник ППФ "Анатоль". Головний бухгалтер не обiймає посад на iнших пiдприємствах.


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тiтов Юрiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 434615, 06.04.1998, Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
4) рік народження** 1961
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Гiдросила Груп", Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, 3 роки
9) опис До повноважень голови наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради Обов'язками голови наглядової ради є керiвництво та координацiя дiяльностi наглядової ради для належного виконання наглядовою радою своїх функцiй, передбачених статутом товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборів акціонерів від 30.04.2014 року переобраний до складу наглядової ради, а згідно рішення наглядової ради вiд 30.04.2014 року обраний головою наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 35 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор ПрАТ "Гідросила Груп". Голова наглядової ради обiймає посаду генерального директора ПрАТ "Гiдросила Груп", місцезнаходження: 25002, м.Кіровоград, вул.Орджонікідзе,7, офіс 101.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Штутман Павло Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 606223, 05.02.1999, Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
4) рік народження** 1962
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Гiдросила Груп", Директор з розвитку
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, 3 роки
9) опис До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборів акціонерів від 30.04.2014 року переобраний членом наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 35 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп". Член наглядової ради обiймає посаду директора з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп", місцезнаходження: 25002, м.Кіровоград, вул.Орджонікідзе,7, офіс 101.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стонога Валентин Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 597830, 25.11.1998, Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
4) рік народження** 1951
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Гідросила Груп", Директор фiнансового управлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, 3 роки
9) опис До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборів акціонерів від 30.04.2014 року переобраний членом наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 46 рокiв. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Маркет-Кар'єра", директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп". Член наглядової ради обiймає посаду директора фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп", місцезнаходження: 25002, м.Кіровоград, вулиця Орджонікідзе,7, офіс 101.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Злотнiкова Вiкторiя Iгорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕВ, 100108, 19.07.2005, Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
4) рік народження** 1965
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Гiдросила Груп", бухгалтер-ревiзор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, 3 роки
9) опис До повноважень ревiзора вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками ревiзора є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв ревiзор в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборів акціонерів від 30.04.2014 року переобрана ревізором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини ревiзор не має. Загальний стаж роботи складає 31 рік. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер-ревiзор ПрАТ "Гiдросила Груп". Ревiзор обiймає посаду бухгалтера-ревiзора ПрАТ "Гiдросила Груп", місцезнаходження: 25002, м.Кіровоград, вулиця Орджонікідзе,7, офіс 101.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.