ПрАТ "Гідросила ЛЄДА"

Код за ЄДРПОУ: 32616007
Телефон: 0522 35-83-50
e-mail: corp_viddil@meta.ua
Юридична адреса: 25028, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пацаєва,19
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2014
Кворум зборів** 100
Опис В звiтному роцi буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв. 2. Звiт генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2013рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт i висновки ревiзора за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв. 5. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2013рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2014рiк. 6. Припинення повноважень та обрання членiв наглядової ради. 7. Припинення повноважень та обрання ревiзора. 8. Про внесення i затвердження змiн та доповнень до Статуту ПрАТ "Гiдросила ЛЄДА" шляхом затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї. 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi, надання наглядовiй радi товариства повноваження щодо прийняття рiшень про визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, визначення (погодження) iстотних умов значних правочинiв, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо пiдписання та укладення таких правочинiв. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1.Обрати секретарем зборiв Прасола В.А. Обрати лiчильну комiсiю в складi: Родимюк Є.З. - член лiчильної комiсiї, Ковтун Р.В. - член лiчильної комiсiї. Запропонував затвердити наступний порядок роботи позачергових загальних зборiв акцiонерiв: - доповiдь по другому питанню - до 10 хвилин; - доповiдь по третьому питанню - до 15 хвилин; - доповiдь по четвертому питанню - до 15 хвилин; - доповiдь по п'ятому - дев'ятому питаннях - по 15 хвилин. На обговорення встановити до 15 хвилин. Виступи в обговореннi - до 3 хвилин. Виступи з питаннями i пропозицiями - до 1 хвилини. Довiдки, оголошення - пiсля закiнчення зборiв. Голосування на Загальних зборах акцiонерiв здiйснюється за допомогою бюлетенiв за принципом: одна акцiя один голос. Форму бюлетенiв для голосування з питань порядку денного зборiв затверджено наглядовою радою ПрАТ "КПК" (протокол №3 вiд 18.04.2014 р.) 2. Звiт генерального директора товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2013рiк затвердити. 3. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2013 рiк затвердити. 4. Затвердити звiт ревiзора, висновок ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. 5. Рiчний фiнансовий звiт за 2013р. затвердити. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати, Не розподiлену частину прибутку направити на поповнення обiгових коштiв. Плановi показники прибутку на 2014р. затвердити. 6. Припинити повноваження членiв наглядової ради у повному складi: - Штутмана Павла Леонiдовича; - Тiтова Юрiя Олександровича; - Стоноги Валентина Михайловича. Обрати наглядову раду в наступному складi: - Штутман Павло Леонiдович; - Тiтов Юрiй Олександрович; - Стонога Валентин Михайлович. 7. Припинити повноваження ревiзора товариства Злотнiкової Вiкторiї Iгорiвни. Обрати ревiзором товариства Злотнiкову Вiкторiю Iгорiвну. Позачерговi збори в звiтному роцi не склаикались i не проводились.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.