ПрАТ "Гідросила ЛЄДА"

Код за ЄДРПОУ: 32616007
Телефон: 0522 35-83-50
e-mail: corp_viddil@meta.ua
Юридична адреса: 25028, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пацаєва,19
 
Дата розміщення: 22.04.2020

Річний звіт за 2019 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2020
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила ЛЄДА" за ЄДРПОУ 32616007
Територія Кіровоградська область за КОАТУУ 3510136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання за КВЕД 28.12
Середня кількість працівників1 116    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 25031 Кiровоградська область м.Кропивницький вул. Пацаєва,19, т.0522-36-04-50
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 138
первісна вартість 1001 82 236
накопичена амортизація 1002 82 98
Незавершені капітальні інвестиції 1005 13540 0
Основні засоби: 1010 36668 42930
первісна вартість 1011 57417 71285
знос 1012 20749 28355
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 50208 43068
II. Оборотні активи
Запаси 1100 16949 21155
Виробничі запаси 1101 12860 17332
Незавершене виробництво 1102 3279 3067
Готова продукція 1103 739 532
Товари 1104 71 224
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2276 804
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0
з бюджетом 1135 1249 291
у тому числі з податку на прибуток 1136 186 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3880 4178
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2947 3094
Готівка 1166 5 8
Рахунки в банках 1167 2771 2915
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 9015 5918
Усього за розділом II 1195 36316 35440
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 86524 78508

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5050 10350
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1137 1128
Додатковий капітал 1410 1520 5389
Емісійний дохід 1411 0 3869
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 414 1872
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 8121 18739
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
резерв незароблених премій 1533 0 0
інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 33519 34966
розрахунками з бюджетом 1620 87 311
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 175
розрахунками зі страхування 1625 154 180
розрахунками з оплати праці 1630 348 450
за одержаними авансами 1635 44295 23862
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 78403 59769
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 86524 78508

Примітки:


Керівник

 

(підпис)

Рудий Вiктор Вячеславович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Гавриш Вiкторiя Валентинiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.